Greitas žvilgsnis į Europos Parlamentą – priimami sprendimai svarbūs ir Lietuvai

Greitas žvilgsnis į Europos Parlamentą – priimami sprendimai svarbūs ir Lietuvai

Tolimesnės derybos dėl Brexit

Siekiama prisidėti prie artėjančių derybų su JK vyriausybe dėl naujos ES ir JK partnerystės po „Brexit“ pereinamojo laikotarpio. Svarbu, kad asociacijos susitarimas su JK būtų kiek įmanoma gilesnis ir pagrįstas trimis pagrindiniais ramsčiais: ekonominės partnerystės, užsienio reikalų partnerystės ir konkrečių sektorių klausimais. Sąjungai nepriklausanti šalis negali naudotis tomis pačiomis teisėmis kaip valstybė narė, todėl turi būti išlaikytas ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos vientisumas.

Atsižvelgiant į JK ekonomikos dydį ir artumą, būsima konkurencija su ES turi būti atvira ir sąžininga, užtikrinant sąžiningas sąlygas ir taisykles, be kita ko, socialinės, aplinkos, mokesčių, valstybės pagalbos, taip pat vartotojų apsaugos ir klimato srityse. Norėdama išlaikyti prekybą be kvotų ir tarifų, JK vyriausybė turėtų įsipareigoti atnaujinti konkurencijos, darbo standartų ir aplinkos apsaugos taisykles, kad būtų užtikrintas dinamiškas ES ir JK įstatymų suderinamumas.

Laisvosios prekybos susitarimui reikalingas žuvininkystės susitarimas. Jei JK nesilaikytų ES įstatymų ir standartų, Komisija turėtų įvertinti galimas kvotas ir tarifus jautriausiems sektoriams, taip pat apsaugos sąlygų poreikį. Tai ypač svarbu maisto ir žemės ūkio produktų importui, kuris turi griežtai atitikti ES taisykles.

Moterų teisės

Nors ir priimta rezoliucija, patvirtinti prioritetai 64-tai Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijai, tenka apgailestauti, kad daugelis iššūkių, nurodytų prieš 25 metus priimtoje Pekino deklaracijoje, tebėra aktualūs ir šiandien.

Turime imtis priemonių, skatinančių moterų ekonominius ir politinius įgalinimus: didesnį moterų įtraukimas į darbo rinką; daugiau paramos moterų verslumui; panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą (16 proc.) ir pensijų skirtumą (37 proc.); pasisakome už tai, kad namų ūkio ir globos atsakomybė būtų paskirstyta vienodai; skatinti mergaičių švietimą ir skatinti aktyvesnį dalyvavimą STEM (mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos) sektoriuose; skatinti lyčių pusiausvyros atstovavimą visais sprendimų priėmimo lygmenimis;

ES turėtų skubiai baigti Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su ja ratifikavimą. Būtina skirti pakankamai išteklių kovai su smurtu dėl lyties, apsaugoti aukas, ginti ir skatinti grupių, patiriančių daugialypę ir tarpdisciplininę diskriminaciją ir teises.

ES biudžetas

Laikas geriau apsaugoti vartotojus dirbtinio intelekto ir automatizuoto sprendimų priėmimo srityse.

Susidūrę su automatizuoto sprendimų priėmimo sistema, kaip pavyzdžiui virtualiu pagalbininku, vartotojai turėtų būti tinkamai informuojami apie tai, kaip ji veikia, kaip galima pasiekti žmogų, galintį priimti sprendimus, ir kaip sistemos sprendimai gali būti tikrinami bei taisomi. Svarbu sukurti peržiūros struktūras, kad būtų pašalinamos automatizuotų sprendimų klaidos, taip pat suteikti galimybę vartotojams kreiptis dėl žalos atlyginimo už neatitaisomus automatizuotus sprendimus. Reikia sukurti dirbtinio intelekto rizikos įvertinimo sistemą ir bendrą ES požiūrį, kuris padėtų užtikrinti šių procesų naudą ir sušvelninti riziką visoje ES.

Atsakomybės už gaminius direktyva priimta prieš 30 metų – laikas ją atnaujinti, aiškiau įteisinti sąvokos ir aiškias taisykles, reglamentuojančias įrodinėjimo pareigą. Taip pat tikimasi, kad Komisija pakeis ES gaminių saugos taisykles (pvz., direktyvas dėl mašinų ir žaislų saugos), kad vartotojai būtų privalomai informuojami apie gaminių naudojimo saugą ir apsaugoti nuo žalos, o gamintojai aiškiai žinotų savo įsipareigojimus.

Diskusijoje dėl 2021–2027 m. ES finansavimo Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija pabrėžė, kad pritarta bus tik visus ES siekius atitinkančiam biudžetui. Pakankamas finansavimas yra esminis dalykas siekiant bendrų ES užmojų, tokių kaip kova su klimato kaita, skaitmeninė ir ekologinė transformacija bei kova su galimomis šių pokyčių socialinėmis pasekmėmis. Reikėtų atidžiau įvertinti dalį ES politikos prioritetų ir laikytis didesnės drausmės planuojant išlaidas.

Didele balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje reikalaujama imtis veiksmų dėl nelegalios prekybos augintiniais. Siūlome įvesti privalomą ES kačių ir šunų registravimo sistemą, taip pat įpareigoti žymėti augintinius mikroschemomis ir jas registruoti atitinkamose duomenų bazėse. Europos Komisija raginama nustatyti konkrečias kačių ir šunų ženklinimo ir registravimo priemones, taip pat įpareigoti iki 2024 m. susieti atitinkamas ES šalių elektroninių duomenų bazes. Siūloma skatinti žmones naminius gyvūnus rinktis iš prieglaudų, taip pat griežčiau kontroliuoti prekybą gyvūnais internetu. Skaičiuojama, kad maždaug 46 tūkst. šunų per mėnesį yra pervežami iš vienos ES šalies į kitą. Dauguma jų nėra registruojami. Daugelis gyvūnų veisimo verslo atstovų piktnaudžiauja esamomis taisyklėmis.

Susiję straipsniai

Close