Partijos statutas

Word dokumentą galite parsisiųsti čia: LSDP STATUTAS

 

LSDP STATUTAS

 

I SKIRSNIS

LSDP TIKSLAI  IR VEIKLOS PRINCIPAI

1.     Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) yra politinė partija, jungianti socialdemokratinių pažiūrų Lietuvos Respublikos piliečius ir Lietuvos Respublikoje gyvenančius Europos Sąjungos valstybių narių piliečius,  siekiančius įgyvendinti Lietuvoje laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą.

2.     LSDP siekia:
2.1. Puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves, gilinti savivaldą.
2.2. Plėtoti politinę, socialinę, ekonominę ir kultūrinę demokratiją.
2.3. Įteisinti visų piliečių ekonominių ir socialinių galimybių lygybę, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerovę visiems.
2.4. Įtvirtinti lyčių lygias teises ir galimybes.
2.5. Skatinti Lietuvos raidą, tausojančią gamtą ir visuomenę.
2.6. Garantuoti visoms Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms laisvą kultūrinę plėtrą.
2.7. Skleisti demokratinio socializmo idėjas, dalyvauti Socialistų Internacionalo ir Europos socialistų partijos veikloje.

3.     Savo tikslus LSDP įgyvendina pagal Socialistų Internacionalo nuostatas, vykdydama LSDP programą ir laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų bei šio statuto.

4.     LSDP dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, siekia įgyvendinti politines programas per savo atstovus Lietuvos Respublikos Seime ir savivaldybių tarybose bei vykdomosios valdžios institucijose.

5.     Savo veikloje LSDP vadovaujasi šiais principais:
5.1. Savanoriškumo. Į LSDP įstojama ir iš jos išstojama laisva valia.
5.2. Sąžinės laisvės. Partija gerbia savo narių įsitikinimų ir tikėjimo skirtumus, neprieštaraujančius bendražmogiškoms vertybėms.
5.3. Demokratiškumo. Politinė partijos valia formuojama ir s
prendimai partijoje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusia daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę.
5.4. Atvirumo. LSDP yra atvira partija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones.
5.5. Atsakomybės. LSDP narys saugo ir gina partijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas partijai. Partijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami su partijos nariais skyriuose, LSDP prezidiume, taryboje.
5.6. Solidarumo. Partijos ir jos padalinių valdymo organų priimtus sprendimus LSDP nariai įgyvendina veikdami išvien, sutartinai, prisiimdami bendrą atsakomybę. LSDP savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. LSDP nariai visokeriopai remia vienas kitą.
5.7. Skaidrumo. Partijos narys vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų,  viešųjų ir privačių interesų konflikto.

6.     LSDP skleidžia socialdemokratijos idėjas, aiškina jos principus, leisdama spaudą, organizuodama politinį švietimą savo nariams bei rėmėjams, ugdydama valstybės ir savivaldybių politikus, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu.

II SKIRSNIS

LSDP NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ĮSTOJIMO Į LSDP TVARKA, RĖMĖJAI

7.     LSDP nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, taip pat Lietuvos Respublikoje gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris nėra kitų valstybių politinių partijų ar politinių organizacijų narys, išskyrus jo narystę Europos politinėse partijose, kurių steigimą ir veiklą reglamentuoja Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014, pripažįstantis LSDP programą ir statutą, dalyvaujantis partijos veikloje, mokantis nario mokestį. LSDP narys negali dalyvauti kandidatu kitos politinės organizacijos, rinkimų sąrašuose, ar būti kito politinės kampanijos dalyvio rėmėju. Negali savarankiškai registruotis politinės kampanijos dalyviu ir išsikelti kandidatu, jeigu tokiu būdu sudarytų konkurenciją LSDP iškeltam kandidatui.

8.     Asmuo, stojantis į LSDP, turi pateikti partijos skyriaus pirmininkui nustatytos formos prašymą raštu arba elektroniniu būdu, turi pasižadėti laikytis LSDP programos bei statuto. Į LSDP stojantys buvę kitų partijų, politinių judėjimų  nariai ar dalyvavę kitų politinės kampanijos dalyvių rinkiminiuose sąrašuose asmenys,  priimami skyriaus prezidiume, o kur jo nėra – skyriaus taryboje (susirinkime) . Prašymas dėl stojimo į partiją turi būti apsvarstytas artimiausiame grupės, skyriaus prezidiumo, tarybos posėdyje ar susirinkime. Asmuo tampa partijos nariu nuo jo duomenų įregi0stravimo Politinių organizacijų narių registre dienos.  Įstojusiam į partiją išduodamas partijos nario bilietas.

9.     Partijos narių įskaitą tvarko LSDP skyriai. LSDP narių įskaitos vedimo tvarką nustato LSDP taryba.

10.  LSDP narys  gali naudotis šiomis ir kitomis Statute nustatytomis teisėmis, išskyrus atvejus, kai Statutas jas riboja:
10.1. Dalyvauti partijos skyriaus, grupės, klubų ar sąjungų susirinkimuose ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę.
10.2. Siūlyti svarstyti LSDP politinės ir praktinės veiklos klausimus, LSDP programos, statuto ir kitų partijos dokumentų projektus, pakeitimus, papildymus.
10.3. Atskleisti LSDP veiklos trūkumus, partijos susirinkimuose ir kituose socialdemokratų forumuose kritikuoti bet kurį partijos narį ar valdymo organą.
10.4. Kreiptis su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais į bet kurį LSDP organą ar pareigūną ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo artimiausio posėdžio (susirinkimo, konferencijos) dienos gauti motyvuotą atsakymą.
10.5. Šio statuto nustatyta tvarka siūlyti pretendentus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu,  siūlyti pretendentus ir būti siūlomam į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus. Teisę būti renkamu narys įgyja po nepertraukiamų šešių narystės LSDP mėnesių. Šešių mėnesių narystės reikalavimas netaikomas renkamiems delegatams ar atstovams į visų lygių konferencijas, taip pat savivaldybių teritorijose, kuriose nėra partinių grupių, renkamam naujai įsteigtos grupės pirmininkui, pavaduotojui ar iždininkui ir partijos keliamiems kandidatams visų lygių rinkimuose.
10.6. Išstoti iš LSDP, pranešęs apie tai partijos skyriaus ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai, arba pranešęs LSDP per Politinių organizacijų narių registrą. Asmens narystė partijoje pasibaigia jo duomenų išregistravimo iš Politinių organizacijų narių registro dieną.

11.  LSDP narys privalo:
11.1. Vykdyti LSDP programą ir laikytis LSDP statuto, dalyvauti partijos skyriaus, grupės veikloje.
11.2. Skleisti socialdemokratijos idėjas bei aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie partiją.
11.3. Vykdyti partijos nutarimus. Kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą dėl jo pakeitimo, o nesutikus tai padaryti, kreiptis į aukštesnius partijos organus dėl nutarimo pakeitimo, tačiau savo veiksmais neturi trukdyti kitiems partijos nariams vykdyti tuos partijos nutarimus, kurių jis neremia.
11.4.  Būti tolerantišku partijos bičiuliams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras.
11.5.  Mokėti nario mokestį.
11.6. Išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais vienerių metų ar ilgesniam laikotarpiui, privalo apie tai pranešti  skyriaus  prezidiumui ar tarybai, kurie išbraukia tokį narį iš grupės ir LSDP skyriaus narių sąrašų ir įrašo į atskirą LSDP skyriaus laikinai išvykusių ir pateisinamai nedalyvaujančių LSDP veikloje narių sąrašą. Šiame sąraše įrašyti nariai nario mokesčio nemoka. Grįžęs ir skyriaus prezidiume ar taryboje užsiregistravęs vėl įrašomas į grupės ir skyriaus sąrašus. Nepranešęs apie šiame straipsnyje numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos veikloje daugiau kaip metus narys braukiamas iš partijos narių sąrašų 18 straipsnyje numatyta tvarka.

12.  Asmenims, nusipelniusiems Lietuvos socialdemokratijai, LSDP suvažiavimas gali suteikti LSDP Garbės Pirmininko arba Garbės nario vardą. LSDP Garbės Pirmininkas atstovauja partiją aukščiausiu lygiu ir rūpinasi LSDP reputacija. Asmuo, kuriam suteiktas Garbės Pirmininko arba Garbės nario vardas, gali dalyvauti suvažiavime (konferencijoje), LSDP tarybos, prezidiumo bei valdybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise. Gali būti sudaroma LSDP patariamoji Garbės taryba. Sprendimą dėl jos sudarymo priima ir jos veiklos nuostatus tvirtina LSDP taryba.

13.  Lietuvos Respublikos piliečiai, pritariantys LSDP programai ir padedantys ją įgyvendinti gali tapti LSDP rėmėjais, o pritariančios organizacijos, susivienijimai, judėjimai – kolektyviniais rėmėjais, jeigu nėra kitų partijų nariai ar rėmėjai. Rėmėjai (kolektyvinių rėmėjų atstovai) gali dalyvauti partijos veikloje su patariamojo balso teise, dalyvauti visų lygių rinkimų kandidatų reitingavime. Rėmėjo statuso įgijimo tvarką, teises ir pareigas nustato LSDP taryba.

14.  Už LSDP programos ar statuto nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą, partijos nariui gali būti skiriamos tokios partinės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš LSDP.
14.1. Įspėjimą gali pareikšti skyriaus etikos ir procedūrų komisija, o pareikšti papeikimą arba pašalinti iš LSDP gali skyriaus prezidiumas arba taryba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu turi teisę per  trisdešimt dienų, kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją. Tuomet sprendimą dėl įspėjimo ir papeikimo priima LSDP etikos ir procedūrų komisija, o dėl pašalinimo iš partijos jos siūlymu – LSDP prezidiumas. Nesutinkantis su LSDP etikos ir procedūrų komisijos sprendimu dėl įspėjimo ar papeikimo ne vėliau kaip per 30 dienų gali kreiptis į LSDP Prezidiumą, kuris priima galutinį sprendimą.  Nesutinkantis su LSDP prezidiumo sprendimu dėl pašalinimo iš partijos ne vėliau kaip per 30 dienų gali kreiptis į LSDP tarybą, kuri priima galutinį sprendimą.
14.2. LSDP tarybos, LSDP etikos ir procedūrų ir LSDP finansų komisijos nariams pareikšti įspėjimą ar papeikimą gali LSDP etikos ir procedūrų komisija, o pašalinti iš partijos – LSDP taryba LSDP etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su LSDP etikos ir procedūrų komisijos sprendimu per 30 dienų gali kreiptis į LSDP tarybą, kuri priima galutinį sprendimą.
14.3. Skyriaus prezidiumas arba taryba, LSDP etikos ir procedūrų komisija, LSDP prezidiumas arba taryba, svarstydami nuobaudos nariui skyrimo klausimą ar apeliaciją dėl paskirtos nuobaudos, gali taikyti kitokią nuobaudą negu yra siūloma arba buvo skirta.
14.4. Nuobaudos skiriamos ar naikinamos tik slaptu balsavimu.
14.5. LSDP narys arba jo atstovas privalo būti pakviestas dalyvauti posėdyje, kuriame bus svarstomas jo klausimas. Jeigu narys atsisakė dalyvauti, nuobaudą paskyręs organas privalo jį informuoti apie nuobaudos paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo posėdžio dienos.
14.6. Nuobauda įsigalioja po  30 dienų nuo sprendimo skirti nuobaudą priėmimo dienos, jeigu narys  per šį nuobaudos apskundimo laikotarpį nesikreipia dėl jos panaikinimo. Iki nuobaudos įsigaliojimo dienos narys išsaugo visas statute numatytas nario teises, toliau vykdo renkamo organo nario, jeigu tokiu yra, pareigas.

15.  Partijos narys turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje, jei to reikalauja įstatymas arba iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas  arba iki bus paneigta asmenį (ir partiją) kompromituojanti informacija. Pareiškimą šiuo klausimu, ne vėliau kaip per 5 dienas. LSDP narys raštu įteikia skyriaus prezidiumui, tarybai arba LSDP prezidiumui arba pareiškia viešai. Asmuo, sustabdęs savo narystę, atstato ją tuoj pat, pranešdamas ir pateikdamas skyriaus prezidiumui, tarybai arba LSDP prezidiumui, dokumentus, įrodančius, kad pasibaigė nurodytasis sustabdymo terminas arba nepasitvirtino arba pasitvirtino narystės sustabdymo priežastis. Pasitvirtinus kaltinimų pagrįstumui arba asmenį (ir partiją) kompromituojančiai informacijai, partijos nario elgesys vertinamas 14 straipsnyje numatyta tvarka. Sustabdę narystę partijoje ne šio straipsnio nustatytais pagrindais  laikomi išstojusiais iš partijos.

16.  Partijos nariui neįvykdžius statuto 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų, sustabdyti partijos nario narystę partijoje gali skyriaus prezidiumas arba taryba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su narystės sustabdymu gali kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kurios siūlymu galutinį sprendimą priima LSDP prezidiumas. Sustabdyti LSDP tarybos nariųLSDP etikos ir procedūrų bei finansų komisijos narių narystę partijoje gali LSDP prezidiumas LSDP etikos ir procedūrų komisijos siūlymu.

17.  Narystės sustabdymo ir narystės atstatymo faktą fiksuoja partijos skyrius, kurio įskaitoje narys yra.  Asmuo, kurio narystė partijoje sustabdyta,  įrašomas į atskirą LSDP skyriaus sustabdžiusių narystę partijoje narių sąrašą, jis neskaičiuojamas į grupės, skyriaus ir renkamo organo kvorumą, jeigu tokio organo nariu yra išrinktas ir negali dalyvauti jo darbe.                                                                                                                 

18.  LSDP narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus renkamų partijos organų posėdžiuose ir būti kandidatu visų lygių partijos renkamų organų rinkimuose bei keliamas kandidatu valstybės (savivaldybės) institucijų rinkimuose, o be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir  nemokantis nario mokesčio,  partijos grupės arba skyriaus finansų komisijos siūlymu, skyriaus etikos ir procedūrų komisijos  sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų. Kai partijos narys dėl ligos, garbaus amžiaus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių, nurodytų LSDP narių įskaitos vedimo tvarkoje, negali aktyviai dalyvauti LSDP veikloje ir mokėti nario mokestį, jam grupės susirinkimo, o kur nėra grupių, skyriaus tarybos (susirinkimo) sprendimu gali būti suteikta teisė pagal galimybes dalyvauti partijos veikloje ir savo nuožiūra mokėti nario mokestį. Grupės ir skyriai turi užtikrinti, kad šie nariai būtų informuojami apie svarbiausias naujienas skyriuje, partijoje, būtų kviečiami dalyvauti bendruose partiniuose renginiuose.

19.  Išstojęs iš partijos ar 18 straipsnyje numatyta tvarka išbrauktas iš partijos narių sąrašų gali po dviejų metų, o pašalintas – po trejų metų bendra tvarka vėl stoti į LSDP skyriuje, kurio įskaitoje  jis buvo, kai išstojo ar buvo pašalintas iš partijos. Apie ankstesnę savo narystę jis privalo informuoti partijos grupę, skyriaus prezidiumą, tarybą arba susirinkimą.

 

 

 

 

III SKIRSNIS.

LSDP ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, VALDYMO ORGANAI

Partijos grupės

20.  Partijos organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės. Partijos grupės kuriamos teritoriniu principu – vienoje ar keliose rinkimų apylinkėse, seniūnijoje arba rinkimų apygardoje – paprastai pagal gyvenamąją vietą,  atskiros grupės gali būti sudaromos  ir profesiniu  pagrindu. Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Skyriaus, kuriame yra daugiau kaip 400 narių, taryba gali nustatyti kitą mažiausią grupės narių skaičių, ne mažesnį kaip 3, bet ne didesnį kaip 10. Partijos grupės veikla prasideda nuo jos įregistravimo skyriaus prezidiume (taryboje) dienos. Partijos grupės, kuriose yra daugiau kaip 50 narių, gali rinkti grupės tarybą ir steigti pogrupius. Seimo rinkimų apygardose, seniūnijose, kur yra keletas partijos grupių ir nėra poskyrių, jų veiklai koordinuoti partijos skyriaus prezidiumas (taryba) gali sudaryti koordinacinę tarybą, o apygardose, kuriose yra keletas skyrių, skyrių sutarimu gali būti sudaroma bendra tų skyrių koordinacinė taryba skyrių veiklai rinkimuose koordinuoti.

21.  Partijos grupė:
21.1. Įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Kai 2/3 partijos grupės narių susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su skyriaus tarybos (prezidiumo) sprendimu, gali kreiptis į skyriaus susirinkimą (konferenciją) ar LSDP tarybą (prezidiumą) dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo.
21.2. Dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo skyriaus tarybai (prezidiumui) atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą, savivaldybės merus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje.

22.  Partijos grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės pirmininką, jo pavaduotoją (pavaduotojus) ir iždininką. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas.

23.  Partijos grupės veikla gali būti nutraukta skyriaus tarybos nutarimu, jeigu ji prieštarauja LSDP programai ar statutui, arba grupėje lieka mažiau narių, nei nustatytas minimalus skaičius. Nutraukus partijos grupės veiklą, skyriaus prezidiumas (taryba) užtikrina, kad jos nariai būtų įtraukti į kitų grupių veiklą. Jei partijos grupė balsų dauguma nesutinka su skyriaus susirinkimo (tarybos) nutarimu dėl grupės veiklos nutraukimo, galutinį sprendimą LSDP etikos ir procedūrų komisijos teikimu priima LSDP prezidiumas.

Poskyriai

24.  Partijos skyriuose, kuriuose yra daugiau kaip 400 narių, tarybos sprendimu galima įkurti poskyrius. Poskyriai paprastai sudaromi LR Seimo rinkimų apygardose iš toje teritorijoje veikiančių partijos grupių. Grupės, sudarytos profesiniu pagrindu, privalo dalyvauti vieno iš poskyrių veikloje, kurį pasirenka grupės narių susirinkime priimdamos nutarimą. Grupė, nepasirinkusi poskyrio, skiriama į skyriaus tarybos nuožiūra parinktą poskyrį. Esant reikalui skyriaus taryba gali numatyti ir kitokią poskyrių veikimo teritoriją.

25.  Pagrindinis poskyrio uždavinys yra koordinuoti apygardos teritorijoje esančių partijos grupių veiklą rengiant rinkimus bei bendras partijos akcijas, organizuoti susitikimus su Seimo bei savivaldybės tarybos nariais, teikti jiems paramą.

26.  Poskyrio grupių veiklai vadovauja poskyrio taryba. Poskyrio tarybos nariai renkami poskyrio grupėse kas dveji metai pagal skyriaus tarybos nustatytas atstovavimo normas ir tvarką. Poskyrio tarybos pirmininką ir jo pavaduotojus renka poskyrio tarybos nariai. Poskyrio taryba atsiskaito savo poskyrio grupėms.

27.  Poskyrio taryba:
27.1. Teikia skyriaus tarybai ar jos prezidiumui siūlymus visais partijos strategijos ir taktikos klausimais.
27.2. Atlieka apygardos rinkimų štabo funkcijas, arba tokį štabą suformuoja.
27.3.  Savo nuožiūra šaukia bendrą poskyrio grupių susirinkimą arba poskyrio grupių atstovų konferenciją aktualiems poskyrio, skyriaus ar partijos gyvenimo klausimams aptarti.

Partijos skyriai

28.  Partijos grupės pagal Lietuvos Respublikos administracinį teritorinį padalijimą jungiasi į skyrius savivaldybėse. Vienoje savivaldybėje veikia tik vienas partijos skyrius. Partijos skyrių gali sudaryti ne mažiau kaip 15 partijos narių. Sprendimą dėl partijos skyriaus įsteigimo priima LSDP prezidiumas.

29.  Aukščiausias skyriaus organas yra susirinkimas arba konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Apie susirinkimo datą ir darbotvarkę nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Konferencija gali būti rengiama, kai skyriuje yra ne mažiau kaip 200 narių. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms ne mažiau 1/3 skyriaus partijos narių. Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu. Konferencijos delegatai renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos arba konferencijos iniciatorių nustatytą vienodą atstovavimo normą.

30.  Skyriaus susirinkimas ar konferencija:
30.1. Svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus.
30.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius.
30.3. Tvirtina partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelia kandidatus į savivaldybės tarybą ir merus.
30.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, etikos ir procedūrų komisijos ir finansų komisijos,  bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą, sudaro galimybę išklausyti LSDJS skyrių ir LSDMS klubų informaciją apie veiklą.
30.5. Kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, etikos ir procedūrų bei finansų komisijas. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pirmąjį ir kitus pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas  vienerių metų nepertraukiamas partinis stažas. Skyriaus pirmininku negali būti LSDP pirmininkas.
30.6. Aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus.
30.7. Gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą. Skyriaus Garbės pirmininkas atstovauja skyrių aukščiausiu lygiu ir rūpinasi skyriaus reputacija. Asmuo, kuriam suteiktas skyriaus Garbės pirmininko vardas, gali dalyvauti skyriaus susirinkime (konferencijoje), skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise.

31.  LSDP skyriaus taryba renkama LSDP skyriaus susirinkime (konferencijoje) kas dveji metai. Susirinkimas (konferencija) nustato renkamų LSDP skyriaus tarybos narių skaičių. LSDP skyriaus tarybos nariais be rinkimų įtraukiami LSDP skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai, LSDMS skyriaus klubo pirmininkė.
31.1. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia skyriaus prezidiumas, o jeigu jis nerenkamas – skyriaus pirmininkas, savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Tarybos posėdžio iniciatoriai turi pateikti skyriaus prezidiumui (pirmininkui) paraišką, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus prezidiumas (pirmininkas) nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.

32.  Skyriaus taryba:
32.1. Pirmajame naujos kadencijos tarybos posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per mėnesį po skyriaus susirinkimo arba konferencijos, pirmininko teikimu  skiria atsakingąjį sekretorių ir iždininką.
32.2. Prireikus iš tarybos narių gali rinkti prezidiumą.
32.3. Gali sudaryti valdybą, į kurią įeina skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, ir atsakingasis sekretorius ir frakcijos seniūnas. Valdybos funkcijas nustato skyriaus taryba.
32.4. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų įskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.
32.5. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, tvirtina rinkimų štabo vadovą, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.
32.6. Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.
32.7. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.
32.8. Aptaria ir priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo savivaldybės tarybos rinkimams, koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į  vicemero (-ų), administracijos direktoriaus pareigas.

33.  Skyriaus tarybos sprendimu skyriaus pirmininkas gali būti renkamas tiesioginiuose skyriaus pirmininko rinkimuose, kurių tvarką nustato skyriaus taryba.

34.  Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo 14 straipsnyje nustatyta tvarka. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę ne vėliau kaip per  trisdešimt dienų kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas. Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiuose.  Komisija teikia išvadą, ar sudarant kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašus nebuvo pažeista LSDP tarybos patvirtinta jų sudarymo tvarka ir LSDP statutas. Etikos ir procedūrų komisijos nariu negali būti skyriaus tarybos ir finansų komisijos nariai.

35.  Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai (prezidiumui). Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai. Finansų komisijos nariu negali būti skyriaus tarybos ir etikos komisijos nariai. Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiuose. 

LSDP suvažiavimas

36.  Aukščiausias partijos organas yra suvažiavimas. Kartą per du metus šaukiamas eilinis ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Esant svarbiems reikalams gali būti šaukiamas neeilinis suvažiavimas. Suvažiavimus šaukia LSDP taryba savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 partijos skyrių. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 delegatų. Delegatai renkami partijos skyrių susirinkimuose (konferencijose) pagal LSDP tarybos nustatytą atstovavimo normą.

37.  Suvažiavimo išimtinei kompetencijai priklauso:
37.1. LSDP programos ir statuto priėmimas bei keitimas.
37.
2. LSDP pirmininko ir jo teikimu pavaduotojų rinkimai, LSDP tarybos, LSDP etikos ir procedūrų bei LSDP finansų komisijų rinkimai.
37.3. LSDP pirmininko, tarybos, etikos ir procedūrų komisijos bei finansų komisijos ir LSDP frakcijos Seime ataskaitų išklausymas ir vertinimas.
37.4. Nutarimų dėl partijos reorganizavimo, jungimosi su kitomis partijomis (politinėmis organizacijomis) arba jos veiklos nutraukimo priėmimas ir veiklos pasibaigimo tvarkos nustatymas.
37.6. LSDP tarybos, konferencijos ar suvažiavimo anksčiau priimtų nutarimų panaikinimas.

38.  LSDP suvažiavimas tvirtina partijos rinkimų programą, kelia kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, sprendžia kitus partijos veiklos klausimus.

LSDP pirmininkas

39.  LSDP pirmininką (kaip vienasmenį partijos valdymo organą) slaptu balsavimu renka suvažiavimas kas dveji metaiLSDP pirmininką partijos nariai  taip pat gali  rinkti  tiesiogiai pagal LSDP tarybos patvirtintą tvarką. Sprendimą dėl rinkimų būdo priima bei nustato rinkimų datą LSDP taryba likus iki suvažiavimo ne mažiau kaip šešiems mėnesiams. Kandidatams į LSDP pirmininkus būtinas 3 metų nepertraukiamas partinis stažas.

40.  LSDP pirmininkas:
40.1. Vadovauja Lietuvos socialdemokratų partijai, atstovauja jai Lietuvoje ir už jos ribų.
40.2. Vykdydamas LSDP programą, statutą, suvažiavimo ir tarybos nutarimus, formuoja užduotis LSDP skyriams, kontroliuoja jų vykdymą.
40.3. Vadovauja LSDP tarybos bei prezidiumo darbui, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį rengia pasitarimus su skyrių pirmininkais.
40.4. Skiria pavedimus tarybos ir prezidiumo nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
40.5.  Teikia suvažiavimui pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, paveda jiems kuruoti partinę veiklą regionuose (apskrityse), skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
40.6. Už savo veiklą reguliariai atsiskaito LSDP suvažiavimui ir tarybai.

LSDP taryba

41.  LSDP taryba renkama LSDP suvažiavime kas dveji metai. Suvažiavimas nustato renkamų LSDP tarybos narių skaičių. Tarp suvažiavime išrinktų LSDP tarybos narių turi būti ne mažiau kaip 5 socialdemokratinio jaunimo sąjungos atstovai. LSDP tarybos nariais be rinkimų įtraukiami LSDP pirmininkas ir jo pavaduotojai, partijos skyrių pirmininkai, LSDMS pirmininkė, LSDJS ir Lietuvos sakaliukų sąjungos pirmininkai (atstovai), Nepriklausomybės Akto signatarai, Seimo nariai bei Europos Parlamento nariai – socialdemokratai ir buvę LSDP pirmininkai. LSDP tarybos nariais gali būti tik LSDP nariai.

42.  LSDP taryba:
42.1. Nustato prezidiumo narių skaičių, renka prezidiumą ir LSDP pirmininko teikimu skiria pirmąjį pavaduotoją ir atsakingąjį sekretorių.
42.2. Numato ir organizuoja partijos veiklą tarp suvažiavimų, aptaria ir nukreipia partijos frakcijos veiklą Seime, talkina partijos remiamiems Lietuvos Respublikos Seimo nariams, išklauso LSDP narių, priklausančių frakcijai Seime bei Europos Parlamento narių ataskaitas.
42.3. Kartą per metus išklauso partijos pirmininko ir jo pavaduotojų ataskaitas.
42.4. Nustato kandidatų į LSDP pirmininkus ir kitus valdymo organus iškėlimo, o likus ne mažiau kaip vieneriems metams iki Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, kandidatų kėlimo ir rinkimų sąrašų sudarymo, jų aptarimo ir pristatymo visuomenei tvarkas bei bendruosius reikalavimus kandidatams savivaldos rinkimuose.
42.5. Jeigu kuris nors partijos iškeltas kandidatas atsisakė dalyvauti Seimo ar Europos Parlamento rinkimuose, patikslina kandidatų sąrašą:  gali perkelti sąraše po atsisakiusiuoju esančius kandidatus per vieną vietą arba vietoje jo gali iškelti naują kandidatą. Iškelia kandidatus vienmandatėse apygardose, jeigu jose organizuojami pakartotiniai rinkimai arba rinkimai laisvai Seimo nario vietai užimti.
42.6. Tvirtina partijos biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.
42.7. Priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento rinkimams, koalicijų su kitomis partijomis ir politinėmis organizacijomis sudarymo.
42.8. Gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti LSDP prezidiumo, LSDP Etikos ir procedūrų komisijos, Finansų komisijos ir partijos skyrių sprendimus.
42.9. Pirmininko teikimu tvirtina rinkimų štabo vadovą.
42.10. Priima sprendimus dėl pirmalaikių skyriaus pirmininko, tarybos, etikos ir procedūrų ar finansų komisijos rinkimų surengimo ir, esant reikalui, paveda LSDP Prezidiumui juos surengti. Šiuose rinkimuose renkama tik slaptu balsavimu.

42.11. Priima sprendimą dėl analitinio centro steigimo ir likvidavimo.

 

LSDP konferencija

43.  LSDP taryba aktualiems partijos veiklos klausimams apsvarstyti gali sušaukti LSDP konferenciją. Į LSDP konferenciją partijos skyriai siunčia savo atstovus pagal tarybos nustatytą atstovavimo normą. Atstovus į konferenciją renka  skyriaus visuotinis surinkimas (konferencija). Skyriaus tarybos nustatyta tvarka kandidatūras į atstovų sąrašą gali siūlyti grupės, poskyrio ar skyriaus susirinkimas, poskyrio taryba, skyriaus prezidiumas, taryba.

44.  LSDP konferencija gali tvirtinti partijos rinkimų programą, kelti kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, išklausyti ir vertinti LSDP narių, priklausančių frakcijai Seime, ataskaitą, spręsti kitus partijos veiklos klausimus, kurie nepriklauso išimtinei LSDP suvažiavimo kompetencijai. Konferencija turi teisę pasiūlyti sušaukti LSDP suvažiavimą.

 

LSDP prezidiumas

45.  LSDP prezidiumą sudaro LSDP pirmininkas, jo pavaduotojai, buvę LSDP pirmininkai ir prezidiumo nariai, išrinkti LSDP tarybos posėdyje. Tarp jų turi būti visų apskričių atstovai, kuriuos deleguoja skyrių atstovų apskrityse susirinkimas, LSDMS ir LSDJS vadovai. LSDP prezidiumo nariais gali būti tik LSDP tarybos nariai.

46.  LSDP prezidiumas kaip kolegialus partijos valdymo organas:
46.1. Vadovauja partijos veiklai tarp tarybos posėdžių. Kiekvienas prezidiumo narys yra atsakingas už konkrečią partijos veiklos sritį.
46.2. Pirmininko teikimu sudaro tarybos sekretoriatą, tvirtina jo struktūrą, darbuotojų pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus.
46.3. Sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą.
46.4. Analizuoja ir vertina partijos skyrių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informacijas, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą. Prireikus gali pasiūlyti LSDP Tarybai surengti pirmalaikius skyriaus pirmininko, tarybos, etikos ir procedūrų ar finansų komisijos rinkimus.
46.5. Analizuoja LSDP frakcijos Seime veiklą, teikia jai rekomendacijas ir politinių sprendimų pasiūlymus.
46.6. Vykdo LSDP tarybos pavedimus.
46.7. Nuolat informuoja LSDP tarybą apie atliktą darbą.
46.8. Tvirtina rinkimų štabo sudėtį.
46.9. LSDP pirmininko teikimu aptaria partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių, Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų, LSDP frakcijos Seime seniūno ir jo pavaduotojų bei kitų politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų pareigas.
46.10. Kontroliuoja partijos biudžeto vykdymą ir lėšų panaudojimą, sprendžia kitus organizacinius klausimus.
46.11. Inicijuoja LSDP narių apklausas svarbiais valstybės ir partijos gyvenimo klausimais, kurias organizuoja valdyba ir vykdo LSDP sekretoriatas.

LSDP komisijos ir komitetai

47.  LSDP finansų komisija renkama suvažiavime iš ne daugiau kaip 15 narių. Į ją negali būti renkami LSDP tarybos bei etikos ir procedūrų komisijos nariai. Finansų komisija tikrina LSDP tarybos, partijos skyrių finansinę veiklą, turto įsigijimą ir jo panaudojimą, teikia pagalbą skyrių finansų komisijoms, organizuoja skyrių finansų komisijų pirmininkų ir iždininkų mokymą. Partijos organizacijos vadovaujasi finansų komisijos išvadomis. Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP tarybos ir prezidiumo posėdžiuose.

48.  LSDP suvažiavimas renka LSDP etikos ir procedūrų komisiją iš ne daugiau kaip 15 narių. Į ją negali būti renkami LSDP tarybos ir finansų komisijos nariai. Etikos ir procedūrų komisija nagrinėja LSDP narių, partijos organizacijų pareiškimus, skundus bei kitą informaciją apie netinkamą partijos narių elgesį, statuto pažeidimus. Priima sprendimus dėl partinių nuobaudų – įspėjimo ar papeikimo – skyrimo. LSDP etikos ir procedūrų komisija taip pat teikia pasiūlymus keisti statutą.  Priima galutinius sprendimus dėl statuto ar skyrių įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių normų taikymo pagrįstumo ir teisėtumo. Teikia išvadą, ar sudarant kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą ir Europos Parlamentą sąrašus nebuvo pažeista LSDP tarybos patvirtinta jų sudarymo tvarka ir LSDP statutas. Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP tarybos ir prezidiumo posėdžiuose. Ši komisija taip pat atlieka suvažiavimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas.

49.  LSDP taryba aktualiems partijos veiklos klausimams analizuoti, pasiūlymams rengti sudaro komitetus. Į komitetų sudėtį gali būti įtraukti ir ne LSDP nariai. Komitetų vadovai sudaro nuolatinį komitetų pasitarimą. Šis pasitarimas kasmet apie atliktą darbą atsiskaito LSDP tarybai.

50.  LSDP taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas, darbo grupes konkrečioms užduotims, problemoms, klausimams spręsti, teikti siūlymus dėl LSDP politikos formavimo įvairiose srityse.

 

LSDP valdyba

51.  LSDP valdybą sudaro LSDP pirmininkas, jo pavaduotojai, buvę LSDP pirmininkai (su nepertraukiamu narystės partijoje stažu), atsakingasis sekretorius ir Seimo frakcijos seniūnas. LSDP valdybai vadovauja LSDP pirmininkas arba pirmininko pavedimu vienas iš jo pavaduotojų.

52.  LSDP valdyba kartu su tarybos sekretoriatu atlieka vykdomąsias funkcijas. LSDP valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Apie priimtus sprendimus LSDP valdyba informuoja LSDP prezidiumo posėdžiuose.

IV SKIRSNIS.

BENDROSIOS ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

53.  Susirinkimų, konferencijų, renkamų ir sudaromų organų posėdžių teisėtumas ir sprendimų priėmimas:
53.1. Partijos grupių, kurių narių skaičius yra nuo 3 iki 5, susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja visi grupės nariai. Grupių, kurių narių skaičius yra nuo 6 iki 14, susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 5 nariai, o grupių bei skyrių, kurių narių skaičius yra 15 ir didesnis, susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių. Poskyrių susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja toks kiekvienos grupės narių skaičius, kuris atitinka šiame straipsnyje nustatytą tos grupės kvorumą. Poskyrių, skyrių ir partijos konferencijos yra teisėtos, kai jose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų. Partijos narių ar delegatų sušaukimo tvarka nustatoma partijos skyriaus įstatuose. Partijos renkamų ir sudaromų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų (paskirtų) narių.
53.2. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Susirinkimai ir posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
53.3. Kai asmenys, kuriems statutas suteikia teisę dalyvauti posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise, juose dalyvauja, jie įrašomi į tų dalyvių sąrašą, nuo kurių skaičiuojamas kvorumas.
53.4. Posėdžiai, susirinkimai (konferencijos) dėl klausimo sprendimo skubos ir svarbos arba kai dalis ar visi dalyviai dėl objektyvių priežasčių negali juose dalyvauti fiziškai,  gali vykti nuotoliniu būdu – elektroninio ryšio priemonėmis, arba mišriu būdu – dalis dalyvių fiziškai atvyksta į posėdžio vietą, o kiti posėdyje dalyvauja elektroninio ryšio priemonėmis. Šiais būdais vykstančiuose posėdžiuose, susirinkimuose (konferencijose) turi būti užtikrintas dalyvių identifikavimas, kvorumas, dalyvių teisės ir sprendimų teisėtumas. Nuotoliniu būdu vykstančių posėdžių, susirinkimų (konferencijų) rengimo  tvarką nustato LSDP taryba.

54.  Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo (konferencijos) teisėtumo reikalavimai (kvorumas).

55.  Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas posėdžio ar kito forumo dalyvis siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo turi būti balsuojama. Jeigu 1/3 dalyvaujančių posėdyje pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.

56.  Aukštesnių partijos organų nutarimai yra privalomi žemesniems. Jei nutarimas nevykdomas, Etikos ir procedūrų komisija svarsto nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymus nutarimą priėmusiam organui.

57.  Renkant vienasmenius partijos, skyrių valdymo organus, laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų suvažiavime, susirinkime, konferencijoje ar tiesioginiuose rinkimuose dalyvaujančiųjų balsų. Jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai. Kai nė vienas kandidatas iš daugiau nei dviejų kandidatų nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų. Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo. Renkant kolegialius partijos, skyrių valdymo organus, išrinktais laikomi iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų. Partijos ar skyriaus pirmininko visuotiniai rinkimai, kandidatų, numatomų iškelti rinkimuose, visuotinis reitingavimas laikomi įvykusiais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 partijos ar skyriaus narių.
57.1 LSDP kandidatų į LR Seimą ir Europos Parlamentą sąrašai sudaromi visos partijos nariams tiesiogiai reitinguojant pretendentus į kandidatus, o partijos skyrių kandidatų savivaldos rinkimuose sąrašai – skyriaus nariams tiesiogiai reitinguojant pretendentus į kandidatus. Ne partijos nariai, sutinkantys kartu su LSDP kandidatuoti rinkimuose, įrašomi į pretendentų sąrašus ir reitinguojami kartu su visais. Partijos suvažiavimas ar konferencija, skyriaus susirinkimas (konferencija), iškeldami kandidatus pagal reitingavimo rezultatus sudarytus sąrašus, turi teisę motyvuotai pakeisti kandidatų eiliškumą, išbraukti vienus ar įrašyti kitus kandidatus.

58.  Visuose renkamuose  partijos organuose bei rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60  procentų. Po kandidatų reitingavimo balsų skaičiavimo komisija rinkimų sąrašuose, kandidatus išdėsto pakaitiniu būdu: moteris, vyras, pradedant nuo pirmojoje vietoje esančio kandidato ar kandidatės, kas penktą vietą gali užimti moteris arba vyras. Komisija užtikrina, kad kiekviename dešimtuke būtų jaunimo (iki 35 m.) atstovas. Kai nebelieka galimybės kandidatus išdėstyti pakaitiniu būdu, likusios kandidatės arba kandidatai išdėstomi balsų mažėjimo tvarka. Šių reikalavimų vykdymą atitinkamai kontroliuoja skyrių ir partijos etikos ir procedūrų komisijos. Jeigu įvykus renkamą organą ar rinkiminį sąrašą formuojančio organo balsavimui iš pasiūlytų kandidatūrų nepavyksta suformuoti renkamų organo ar rinkiminio sąrašo, atitinkančio šio straipsnio lyčių skaičiaus reikalavimus, komisijos turi teisę kreiptis į LSDMS ir skyrių ar partijos prezidiumus dėl papildomų kandidačių (kandidatų) pateikimo ir juos įrašyti į renkamų organų ar rinkimų sąrašus. Galutinį sprendimą dėl įtraukimo į sąrašą priima atitinkama taryba.

59.  Visi partijos organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP taryba, likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki jos kadencijos pabaigos, nustato partijos struktūrinių padalinių ataskaitinių rinkiminių susirinkimų (konferencijų) ir eilinio suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo terminus. Ataskaitiniuose rinkiminiuose susirinkimuose (konferencijose) ir eiliniame suvažiavime atsiskaito anksčiau juose išrinkti organai ir baigia savo kadenciją. Nauji išrinkti organai savo įgaliojimus įgyja nuo išrinkimo ataskaitiniuose rinkiminiuose susirinkimuose (konferencijose) ar suvažiavime dienos. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai, ar statuto nustatyta tvarka be rinkimų tapę renkamų organų nariais eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos. Su asmenimis, kurie renkamų organų yra skiriami į apmokamas pareigas, gali būti pasirašoma tik įstatymuose numatyta terminuota darbo sutartis.

60.  Jeigu skyrius iki suvažiavimo neišrenka naujų valdymo organų, senieji valdymo organai nuo suvažiavimo dienos netenka galios.  Teisėtai išrinkti skyriaus delegatai į suvažiavimą ir kandidatai į LSDP valdymo organus dalyvauja suvažiavimo darbe. Suvažiavime išrinkta nauja LSDP taryba LSDP pirmininko teikimu  paskiria laikinai einančius pirmininko ir skyriaus tarybos narių pareigas. Taip pat sudaro darbo grupę, kuri per 3 mėnesius nuo suvažiavimo pasibaigimo dienos organizuoja naujus skyriaus valdymo organų rinkimus. Šiuose rinkimuose renkama tik slaptu balsavimu. Naujuose rinkimuose skyriaus atstovai į LSDP valdymo organus nerenkami.

61.  Kai LSDP pirmininkas ar skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų – atsistatydina, taip pat ligos, ilgalaikės komandiruotės atveju ar kai jam skiriama partinė nuobauda – papeikimas, – jo įgaliojimus iki kadencijos pabaigos vykdo atitinkamas pirmasis pavaduotojas. Laikinai einantis skyriaus pirmininko pareigas tą patį laikotarpį vietoj skyriaus pirmininko eina ir LSDP tarybos nario pareigas. Jeigu iki kadencijos pabaigos lieka ne mažiau kaip 18 mėnesių, LSDP taryba ar skyriaus taryba gali priimti sprendimus surengti naujus pirmininko rinkimus.

62.  Kai partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas ar skyriaus pirmininko pirmasis pavaduotojas negali eiti savo pareigų – atsistatydina, taip pat ligos, ilgalaikės komandiruotės atveju ar kai jam skiriama partinė nuobauda papeikimas, – jo įgaliojimus iki neeilinio arba eilinio suvažiavimo, susirinkimo (konferencijos) atitinkama taryba suteikia vienam iš pavaduotojų.

63.  Partijos narys gali atstovauti partijai (ar partijos skyriui) tik gavęs atitinkamo organo (LSDP tarybos, prezidiumo ar skyriaus tarybos) įgaliojimus.

64.  LSDP organai dirba pagal jų veiklą reglamentuojančius dokumentus:
64.1. LSDP suvažiavimas,  LSDP konferencija – pagal suvažiavimo ar konferencijos patvirtintą reglamentą.
64.2. LSDP taryba, LSDP prezidiumas, LSDP valdyba ir LSDP statuto grupė – pagal LSDP tarybos patvirtintą reglamentą;
64.3. LSDP etikos ir procedūrų komisija ir LSDP finansų komisija, partijos komisijos ir komitetai – pagal LSDP tarybos patvirtintus nuostatus.
64.4. LSDP skyriai – pagal skyriaus susirinkime (konferencijoje) priimtus įstatus.
64.5. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija ir Finansų komisija, skyriaus komisijos  – pagal skyriaus tarybos patvirtintus nuostatus.

65.  Renkamo organo narys turi teisę atsistatydinti iš pareigų, pareikšdamas savo valią žodžiu arba raštu.

66.  Partinės nuobaudos – įspėjimas ir papeikimas – galioja 12 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. LSDP narys, turintis galiojančią nuobaudą – papeikimą, negali būti siūlomas į partijos renkamus organus arba keliamas partijos kandidatu visų lygių rinkiminėse kampanijose.

67.  Prieš tvirtinant partijos visų lygių rinkimų ir kitas programas jų projektai turi būti pateikti svarstyti grupėms, skyrių taryboms (susirinkimams), LSDP tarybai.

68.  LSDP taryba sudaro LSDP statuto grupę, kuri aiškina statuto nuostatas, teikia nuomonę dėl norminių dokumentų projektų, analizuoja iš skyrių gautas pastabas ir pasiūlymus dėl statuto ir kitų norminių dokumentų keitimo, rengia statuto ir kitų norminių aktų pataisų projektus ir teikia juos suvažiavimui, LSDP tarybai ar prezidiumui. Statuto pataisos prieš priimant jas LSDP suvažiavime, turi būti apsvarstytos skyriuose ir Taryboje.

V SKIRSNIS

PARTIJOS VEIKLA SEIME, VYRIAUSYBĖJE IR SAVIVALDYBĖSE 

69.  LSDP programinius tikslus įgyvendina per remiamus Lietuvos Respublikos Seimo narius, Europos Parlamento bei Vyriausybės nariussavivaldybių tarybų narius, merus ir atitinkamas partijos frakcijas. LSDP frakcija Seime dirba pagal jos parengtą ir LSDP tarybos posėdyje aptartą darbo tvarką (reglamentą).

70.  LSDP nariai, priklausantys partijos frakcijoms Seime ir savivaldybių tarybose, Europos Parlamento ir Vyriausybės nariai, merai nuolat derina savo veiklą su atitinkamomis LSDP tarybomis (prezidiumais), atsižvelgia į jų rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą jas informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. LSDP narys, partijos iškeltas kandidatu ir išrinktas į Seimą arba į savivaldybės tarybą, privalo dalyvauti socialdemokratų partijos frakcijos veikloje, o išrinktas į Europos Parlamentą – socialistų frakcijos veikloje.

71.  LSDP remiami Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti atitinkamų LSDP tarybų posėdžiuose ir kalbėti. LSDP nariai – savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise. LSDP nariai – ministrai, neišrinkti LSDP tarybos nariais, gali dalyvauti LSDP tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise. LSDP delegacijos vadovas Europos Parlamente gali dalyvauti prezidiumo posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise.

72.  Jei LSDP remtas Seimo narys ar savivaldybės tarybos narys, meras nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko statuto reikalavimų, tai LSDP tarybos arba skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

VI SKIRSNIS

LSDP IR KITOS ORGANIZACIJOS

73.  LSDP gali jungtis su kitomis politinėmis partijomis reorganizavimo būdu įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimą dėl jungimosi priima partijos suvažiavimas. Jo delegatams suteikiamas jungiamojo suvažiavimo delegatų statusas. Jungimosi principai ir planas patvirtinami jungimosi sutartimi.

74.  LSDP veikia Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga.

75.  LSDP teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinių organizacijų veiklai.

76.  LSDP remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis Lietuvos Respublikos partijomis, organizacijomis bei judėjimais. Jeigu LSDP dalyvauja partijų koalicijoje, ji vykdo koalicijos programą, patvirtintą LSDP taryboje.

77.  LSDP bendradarbiauja su profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

78.  LSDP gali steigti Lietuvos savivaldybių socialdemokratų sąjungą, koordinuojančią savivaldybių tarybų narių veiklą.

79.  LSDP palaiko ryšius su užsienio socialdemokratinėmis ir kitomis demokratinėmis partijomis bei organizacijomis, yra pilnateisė Socialistų Internacionalo narė. LSDP įgyvendina privalomus Europos socialistų partijos statuto reikalavimus.

VII SKIRSNIS

LSDP NARIO MOKESTIS, LĖŠOS, TURTAS

80.  LSDP turtą sudaro: lėšos, vertybiniai popieriai, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro jos narių nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, asmenų paaukotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

81.  LSDP narys moka mėnesinį nario mokestį, kuris sudaro ne mažiau kaip 0,5 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Pensininkai, neturintys kitų pajamų, išskyrus pensiją, moka 1 Euro mokestį per mėnesį, o gaunantys ir kitas pajamas – 0,5 proc. nuo savo pajamų (įskaitant pensiją), atskaičius mokesčius. LSDP nariai, išrinkti arba paskirti į politines pareigas savivaldybėse, Seime, Europos Parlamente, ministerijose ir Vyriausybėje, moka mėnesinį solidarumo mokestį, kuris sudaro 2 proc. nuo pajamų šiose pareigose, atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos nariai, sulaukę 70 metų, taip pat nariai, gaunantys  piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir  nedirbantys mokiniai bei studentai gali nario mokesčio nemokėtiLSDP Taryba tvirtina nario mokesčio mokėjimo, panaudojimo ir apskaitos tvarką, kartu joje  nustatydama politinių pareigų sąrašą,  kurias užimdami partijos nariai moka solidarumo mokestį.

82.  Skyriai už kiekvieną įskaitoje esantį partijos narį ir statuto nustatyta tvarka mokantį  nario mokestį perveda LSDP tarybai po 3 eurus per metus. Skyrius, nevykdantis šios nuostatos, gali netekti partijos finansinės paramos.

83.  LSDP gali turėti nekilnojamąjį ir kitą turtą nuosavybės teise. LSDP skyriai nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoti, dovanoti, mainyti, įkeisti gali tik LSDP prezidiumo nutarimu. Sprendimus dėl LSDP tarybos turto priima LSDP prezidiumas.

84.  Visos LSDP lėšos skiriamos jos veiklai finansuoti, reikalingam inventoriui bei kitokiam turtui įsigyti. LSDP lėšos naudojamos pagal LSDP prezidiumo patvirtintą sąmatą.

VIII SKIRSNIS

LSDP TEISINĖ PADĖTIS IR JOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

85.  LSDP yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruota Lietuvos politinė partija. LSDP yra viešasis juridinis asmuo.

86.  LSDP yra juridinis asmuo, turi savo buveinę, antspaudą ir sąskaitą banke.

87.  LSDP skyriai savivaldybėse yra struktūriniai LSDP padaliniai, turintys savo įstatus, buveines, antspaudus.

88.  LSDP skyriai nėra juridiniai asmenys. LSDP atsako už LSDP skyrių prievoles.

89.  LSDP gali turėti savo himną, vėliavą, emblemą ir kitus simbolius.

90.  LSDP centrinė buveinė yra Vilniuje, B. Radvilaitės 1. Buveinė keičiama  LSDP tarybos sprendimu.

91.  LSDP veikla pasibaigia, kai ne mažiau kaip 2/3 suvažiavimo delegatų nutaria LSDP veiklą nutraukti Politinių organizacijų įstatymo nustatytais atvejais bei tvarka.

 

 

Statuto pakeitimai ir papildymai  priimti LSDP suvažiavime  2023 m. gegužės 27 d. 

 

 

LSDP pirmininkė                                                                                          Vilija Blinkevičiūtė

 

 

Close