Arkadijus Vinokuras: J. Ambrazevičius – Brazaitis  nebuvo nei išteisintas, nei reabilituotas

Arkadijus Vinokuras: J. Ambrazevičius – Brazaitis nebuvo nei išteisintas, nei reabilituotas

Tai savo laiške LR premjerui S. Skverneliui teigia  JAV Kongreso narys Brad Sherman. Jis   prašo premjero pateikti įrodymus patvirtinančius, kad 1941 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės vadovas  J. Ambrazevičius – Brazaitis 1975 m. buvo JAV Kongreso ir JAV Imigracijos ir natūralizacijos tarnybos  reabilituotas bei išteisintas. Būtent tai veik 10 metų teigia Genocido Centras. Anot kongresmeno, ši nuomonė yra niekinė, prieštaraujanti   JAV teisės aktams.

Laiške B. Sherman https://sherman.house.gov/  vienareikšmiškai teigia, kad Genocido Centro (LGGRTC) išvados apie buvusio LLV vadovo išteisinimą ir reabilitaciją neturi jokio teisinio pagrindo.  Anot jo, tyrimas 1974 metais buvo nutrauktas mirus žmogui ir dėl dokumentų galimai rodančių J. Ambrazevičių - Brazaitį dalyvavus Holokausto nusikaltimuose stokos. Tačiau 1979 m. JAV Teisės departamente buvo įsteigtas nauja skyrius, kuris, atsiradus naujai informacijai, toliau tyrė 60 nacių nusikaltėlių  emigravusių į JAV. Dėl kokių priežasčių   nebuvo rasta dokumentų? Pirma, J. Ambrazevičius – Brazaitis 1944 m. pakeitė savo pavardę į J. Brazaitį. Kitaip tariant, jis nuo JAV imigracijos tarnybos  nuslėpė faktą apie pavardės pakeitimą. Antra, JAV laikėsi politikos po karo  suteikti neliečiamybę galimiems karo nusikaltėliams, jeigu jie turėjo  Centrinei Žvalgybai (CŽV) naudingą informaciją. Trečia, 1979 m. JAV teisės departamente  įkurtame skyriuje dirbo  tik trys žmonės neturėję jokio pasiruošimo tirti  Holokausto nusikaltimus.  Ketvirta, tik žlugus sovietų imperijai, atsivėrė Lietuvos archyvų durys.

B. Sherman laiške premjerui mini Genocido centro istoriką  Rytą Narvydą, kuris 2001m. paviešino vieną iš  LLV dokumentų, kuriame nurodoma iš 824 sukilėlių organizuoti Tautos darbo apsaugos batalioną  (TDA)  bei jį finansuoti. Dokumentą pasirašė J. Ambrazevičius – Brazaitis. Tarp 1941m. birželio 28 dienos ir liepos 6 dienos TDA  aktyviai dalyvavo nužudant 5 000 žydų  Kaune.  Todėl remiantis  ir kitais dokumentais, anot JAV kongresmeno, nekyla jokių abejonių, kad LLV ir J. Ambrazevičus - Brazaitis aktyviai formavo antisemitinę, žydų persekiojimo  vyriausybės politiką. (LLV  veikė  nuo 1941. 06. 23 iki 1941.08.05. Vyriausybės gyvavimo metu visoje Lietuvoje buvo sunaikinta tūkstančiai žydų -A.V.).

Noriu pabrėžti, kad šios publikacijos  tikslas nėra   J. Ambrazevičaus – Brazaičio  byla. Tikslas -  parodyti, kad  Genocido Centro vadovai šališkai  interpretuoja įvykius ir asmenis. Matyt, kad jie atitiktų jų  etninį nacionalistinį Lietuvos kovotojų už laisvę naratyvą. Nesvarbu, kad dokumentai įtaigiai rodo kai kurių  asmenų  kolaboravimą su naciais vykdant Lietuvos žydų persekiojimą. JAV kongresmeno laiškas atskleidžia šią ydingą Genocido Centro politiką,  kuri nesibodi  net klastoti JAV kongreso dokumentus.  Nors  Genocido Centrui ne kartą buvo pateiktos JAV advokatų išvados neigiančios, kad LLV vadovas buvo išteisintas ir reabilituotas. Šiame kontekste  mūsų svarbiausi sąjungininkai gali įžvelgti   Genocido Centro vadovų  siekį žlugdyti pasitikėjimą tarp mūsų valstybių. Genocido Centro vadovai turi prisiimti atsakomybę už garbės Lietuvos valstybei nedarantį žaidimą su faktais ideologiniais sumetimais.

Ir tokių ideologizuotų išvadų Genocido Centras pagimdė ne vieną ir ne du. Po šio akivaizdaus susimovimo prieš mūsų svarbiausią sąjungininką - JAV, nėra jokio pagrindo traktuoti  Genocido Centro vadovų išvadas kaip nešališkas.  Todėl nori nenori kyla klausimas: kam dirba ši institucija? Sprendžiant iš aklo siekio reabilituoti nacių kolaborantus, juos pateisinti, pritempti norimą  už esamą, dirba  tikrai ne Lietuvai.  Gal Genocido centras pats paaiškins, kodėl JAV kongresmenas Brad Sherman sugeba atlikti objektyvų tyrimą, tuo tarpu, kai   Genocido centro vadovai nesugeba? Maža to, jie nuolat kartoja, kad jų išvados dėl J. Ambrazevičiaus Brazaičio    išteisinimo ir reabilitacijos neprieštarauja   JAV teisės aktams. Šiuo melu remėsi daugybė žmonių rašiusių apie   buvusį LLV vadovą.

Kalbėdamas apie  esminius Lietuvos istorijai 1941-1944 metų įvykius Genocido Centras, akivaizdu, ieško ne tiesos, bet stipriai susitepusių didvyrių  pateisinimo.  Jie  absurdiškai  ginami naudojantis ir nekaltumo prezumpcijos argumentu. (Bet Hitlerio ir Stalino irgi niekas neteisė). Spekuliacija faktais taip pat nėra svetima – būtent taip  elgiasi  Genocido Centro darbuotojas Dalius Stančikas iškreipdamas   Lietuvos istoriko Iljos Lemperto išimtą iš konteksto citatą. Kalba vyksta apie žinojimą.  Pavyzdžiui,  ar J. Noreika, dirbęs pusantrų metų Šiaulių apskrities viršininku žinojo, kad Lietuvos žydai yra žudomi visoje Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje? Ar J. Noreika žinojo, ką reiškia  žydų uždarymas į getus, į kuriuos jie neva ėjo savo noru? Ar jis nematė Žagarės geto žydų sunaikinimo 1941 metų spalio mėnesį? Ar jis nežinojo, kam priklausė užgrobtas  žudomų žmonių  turtas, už kurio išparceliavimą jis buvo atsakingas? Štai kaip D. Stančikas spekuliuoja  istoriko Iljos Lemperto  citata: „Turėkime omenyje, to meto žmonės apie Holokaustą nežinojo, apie jį žinome mes, turėdami prieš akis visą Antrojo pasaulinio karo įvykių paveikslą.”.  Anot I. Lemperto, ši citata išimta iš šio konteksto: „Gelbėtis pradžioje buvo galima, sumaišties laikotarpis tam parankus, tačiau, prieš priimant sprendimą slėptis, reikėjo susigaudyti, kas vyksta. Turėkime omenyje, to meto žmonės apie Holokaustą nežino, apie jį žinome mes, turėdami prieš akis visą Antrojo pasaulinio karo įvykių paveikslą. Žydai  mato, kad elgiamasi blogai, bet nežino, kad Holokaustas jau prasidėjęs.“.  I. Lempertas griežtai pabrėžia, kad jis kalbėjo tik apie pirmas karo dienas. Todėl istorikas reikalauja Genocido Centro  nustoti spekuliuoti jo  citatomis, kurios išimtos iš konteksto.

Genocido Centras nesibodi ir spekuliuoti dviprasmybėmis.  Teigiama, kad  tik 1942 metais, nacių korifėjams priėmus sprendimą dėl galutinio žydų sunaikinimo, apie jį buvo sužinota ir Lietuvoje.  Ar šiuo nuolat brukamu teiginiu  siekiama užglaistyti faktą, kad  Lietuvoje nuo 1941 metų birželio 23 d.  iki 1941 metų lapkričio mėnesio  jau buvo išskersta 80 procentų visų Lietuvos žydų? Iliustracijos dėlei  - beveik visi Klaipėdos miesto gyventojai: moterys, vyrai, seneliai, vaikai. Tad ką tas J. Noreikos nežinojimas apie galutinį sprendimą keičia? Nieko. Juk  J. Noreika tapo Šiaulių apskrities viršininku per patį žydų skerdynių įkarštį ir dirbo naciams nuo 1941 metų rugpjūčio 3 dienos iki 1943 metų vasario.   Ir nieko nežinojo? Matyt pusantrų metų sėdėjo užsimūrijęs savo kontoroje. Ar Genocido Centro vadovai neskaito savo darbuotojų darbų, pavyzdžiui, profesionalaus istoriko Arūno Bubnio „Holokaustas Lietuvoje“? Ši amorali „jis nieko nežinojo“ mantra jau giliai įkalta ir tiražuojama  J. Noreikos gynėjų nacionalistų.

Naujas Genocido Centro teiginys: „J. Noreika buvo įgaliotas pogrindžio pusantrų metų tęsti savo kolaboravimą su naciais“. Tačiau nėra jokių rašytinių dokumentų (kas gali būti suprantama, juk pogrindis),  o taip pat  ir patikimų žodinių liudijimų, kad toks įgaliojimas buvo duotas. Tai kam spekuliuoti  neįrodomu teiginiu? Kaip ir šiuo laužtu iš piršto: „Jis tikėjosi sumažinti lietuvių kančias dirbdamas apskrities viršininku“.  Tikra tiesa, tik vienos dalies lietuvių kančias.  Iš meilės Lietuvai, žinoma.

Dar viena interpretacija ir herojizavimo kriterijus: „J. Noreika  dengė žydų gelbėtoją Domą Jasaitį“. Pateiksiu   policijos būrio vado Aleksandro Kerpausko atvejį. Jis  1941 metais liepos mėnesį vadovavo  žydų žudynėms Rainiuose ir  Gerulių gete (Telšių raj). Tuo pat  jis perspėdavo savo brolį žydų gelbėtoją, Pasaulio Teisuolį Juozą Kerpauską ir jo žmoną Adolfiną  (jie išgelbėjo 26 žydus) apie SS apsilankymą jo kaime. Tai ar A. Kerpauskas tapo žydų gelbėtoju? Ne.  Tačiau Lietuvos Aukščiausias teismas  nusprendė, kad nėra įrodymų, jog pats A. Kerpauskas  būtų šaudęs, todėl jam Genocido Centras suteikė kario savanorio statusą. Svarbiausia prežastis -  „jis pats nešaudė“.  Tiek apie Genocido Centro peršamą  amoralų argumentą kaip kriterijų sprendžiant, ar žmogus vertas  herojizavimo.

Tas pat su terminu „įtraukimas“ į nusikaltimą. Nieko nežinančiam žmogui sunku suprasti, kad už šio termino slypi žiaurus žmonių persekiojimas.  Už   nešališką istorijos švietimą atsakinga valstybinė institucija, naudodama nieko nesakančius terminus, regis, atlieka tik vieną misiją – iškraipyti tiesą.

Akivaizdu, kad Genocido Centrą ir valstybę diskredituojantys šios institucijos vadovų manipuliacijos  su faktais, absurdiškomis interpretacijomis taip pateisinant nacių kolaborantus,   jau atkreipė  ir JAV Kongreso dėmesį. Beje, ne šiaip sau JAV kongresmenas B. Sherman savo laiške remiasi Lietuvos Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų nusikaltimams tirti išvadomis. Nes Komisijos išvados atitinka tarptautinius istorinių tyrimų standartus bei vertinimo kriterijus.  Deja, ši Komisija merdi dėl finansavimo stokos.

Kaip į kongresmeno B. Sherman prašymą  atsakys premjeras S. Skvernelis? Kaip į jį reaguos prezidentas G. Nausėda, kuris yra  atsakingas už Lietuvos užsienio  politiką ir Lietuvos  įvaizdį pasaulyje? Ir kuriam svarbiausia nekiršinti tautos. Jeigu tiesa yra kiršinanti, tai reikia, matyt, reikia kreiptis į Genocido Centrą pagalbos arba leisti nebaudžiamai gatvei kaltinti žydus kiršinimu,  ar ne taip?

JAV kongresmenas Brad Sherman viliasi: „Tikiuosi, kad imsitės konkrečių veiksmų, rodančių Jūsų vyriausybės  įsipareigojimą pateikti tikslią  istorinę, tamsiausią  Holokausto tikrovę ir ją pripažinti“.  Šį savo laišką jis   taip pat persiuntė  JAV Specialaus Pasiuntinio tarnybai atsakingai už kovą su antisemitizmu.

Susiję straipsniai

Close