Prisijunk prie Lietuvos socialdemokratų! 30%

Jei tave asmeniškai pakvietė LSDP narys, įrašyk jo vardą ir pavardę, jei ne – palik šį lauką tuščią

0
Partijos narių

Atnaujinta 2020.03.03

Prieš daugelį metų į socialdemokratų partiją atėjau tiesiog iš gatvės – su dideliu entuziazmu, bet nieko nepažinodamas. Atėjau į partiją be rekomendacijų, be kvietimo, apsisprendęs pagal pasaulėžiūrą. Politika yra pašaukimas. Labai gali būti, jog ateis laikas, kai naujus narius kviesi ir pati/pats – mūsų organizacijoje visi turi lygias galimybes.
Gintautas Paluckas
LSDP pirmininkas

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Visų pirma, didieji tarpukario Lietuvos kairieji demokratai – Vasario 16-osios akto signatarai S. Kairys, M. Biržiška, S. Narutavičius, J. Vileišis, prezidentas K. Grinius ir ministras pirmininkas M. Sleževičius.

Įkvėpimo semiamės ir iš tokių asmenybių kaip G. Petkevičaitė-Bitė, F. Bortkevičienė, L. Purėnienė ir J. Griniuvienė, kurios nepailsdamos kovojo dėl šalies laisvės ir demokratijos bei telkė politinę valią įtvirtinti lygias vyrų ir moterų teises.

Taip. Kaip numato Statutas, LSDP narys moka ne mažiau 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Pensininkai, neturintys kitų pajamų, išskyrus pensiją, moka 1 euro mokestį per mėnesį, o gaunantys ir kitas pajamas – 1 proc. nuo savo pajamų (įskaitant pensiją) atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet nerečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus prezidiumui (tarybai) nutarus, moka ne mažesnį kaip 0,3 Euro mokestį per mėnesį.

Ne, partijos narių sąrašai nėra skelbiami viešai.

Yra trys pagrindiniai partijos finansavimo šaltiniai: valstybės dotacija, gyventojų savanoriškai skiriama vieno procento dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis ir partijos nario mokestis. Rinkimų laikotarpiu – ir fizinių asmenų aukos. Visą informaciją apie partijų finansavimą gali rasti čia: https://www.vrk.lt/politines-partijos

Pagrindinis partijos veiklos dokumentas – Statutas. Jis reglamentuoja kasdienę veiklą, įvairius procesus. Žr.: https://www.lsdp.lt/apie/partijos-statutas/

Įstojęs į partiją tampi vieno iš šešiasdešimties skyrių nariu. Žengti pirmuosius žingsnius partijoje tau padės skyriuje esantis naujų narių koordinatorius. Jis tave supažindins su bičiuliais, veiklomis ir skyriuje veikiančiomis grupėmis. Beje, tokią grupę gali sukurti ir pats.

Užpildyk anketą internete adresu http://lsdp.lt/labas arba užsuk į Tavo mieste veikiantį mūsų partijos skyrių. Užpildžius anketą internete, mes su Tavimi susisieksime ir pakviesime susitikti. Primename, kad partijos nariais negali būti statutiniai pareigūnai.

2017 m. pradėjome ir įgyvendinome 5 žingsnių LSDP pokyčio programą. Šiandien matome naują LSDP, kuri prisiima atsakomybę už savo veiksmus, aiškiai deklaruoja savo idėjines nuostatas ir įsipareigoja jų laikytis. Tampame atvira ir skaidria organizacija, kurios elgesio kultūra ir principai yra apibrėžti, be jokių dviprasmybių. Lietuvos socialdemokratų partija – tai programinė partija. Ne interesų, ne susitarimų, ne intrigų, o būtent programinė partija, kurioje laikomasi visiems žinomų, sutartų principų. Išsamiau apie viską – čia: https://www.lsdp.lt/keiciames/

Taip, partijoje veikia skirtingų veiklos sričių nuolatiniai komitetai (visus juos rasi čia: https://www.lsdp.lt/struktura-ir-kontaktai/nuolatiniai-komitetai/), veikia Socialdemokračių moterų ir Socialdemokratinio jaunimo organizacijos.

Visi partijos nariai turi galimybes nuolat mokytis. Partijos nariai organizuoja seminarus, veda mokymus, dalinasi turimomis kompetencijomis su kitais. Be to, LSDP yra tarptautinių kairiąsias organizacijas vienijančių asocijuotų struktūrų nariai, nuolat organizuojame bendrus renginius.

kartu vystyti ir įgyvendinti idėjas, juos burti, įtikinti daugelį idėjos aktualumu, galiausiai veikti sprendimus ir pasiekti, kad socialdemokratinės politikos įgyvendintojai (atstovai miesto ar rajono taryboje, nacionaliniame parlamente) šiuos sumanymus realizuotų.

Veiklų spektras LSDP – labai platus. Galima  dalyvauti partijos diskusijose svarbiais klausimais, burti bendraminčius. Daugelio sprendimų priėmime dalyvauja visi partijos nariai. Siekiame kuo daugiau žmonių įtraukti į tiesioginį dalyvavimą politikoje. Kartu su socialdemokratais galite aktyviai dalyvauti bendruomenių veiklose. Taip pat, organizuojame kultūrinius ir įvairius kitus renginius: susitikimus, diskusijas, seminarus ir paskaitas, leidžiame laikraštį, kitus leidinius.

Aktyviai dalyvauti. Tapti lyderiu partijoje galimybes turi kiekvienas. Mūsų organizacijoje veikia Karjeros kelio sistema, kuri visiems suteikia vienodas galimybes įsitraukti į politiką. Svarbiausia – ne pats Seimo nario mandatas, o reali galimybė veikti ir priimti sprendimus, kurie atitinka socialdemokratines vertybes; sprendimus, kurie keistų žmonių gyvenimus.

Socialdemokratinėje vizijoje Lietuvai iki 2024 metų. Ją gali rasti čia: http://lsdp.lt/vizija

Socialdemokratai remiasi (bent) keturiomis svarbiausiomis politinėmis idėjomis. Tai yra Lygybė, Teisybė, Pažanga ir Bendrystė. Jas taip pat galima įsivaizduoti kaip keturias seseris, artimas ir šiek tiek viena kitai pavyduliaujančias. Kiekvieną iš šių vertybių geriausia suvokti santykyje su kitomis trimis. Iš dalies šios giminingos idėjos papildo viena kitą, iš dalies – atsveria.

Apie tai išsamiau galite skaityti: https://www.lsdp.lt/liutauras-gudzinskas-keturios-seserys-arba-kuo-tiki-socialdemokratai/

Taip. Subūrę kairiuosius iš visų 60 Lietuvos savivaldybių dalyvaujame visuose vykstančiuose rinkimuose: Seimo, savivaldybių, Prezidento, Europos Parlamento.

Narystė politinėje organizacijoje – tai pagrindinė forma piliečiui dalyvauti politikoje, su bendraminčiais įgyvendinti savo idėjas ir tiesiogiai daryti įtaką sprendimus, kurie keistų žmonių aplinką.

Load More

Close