Saugi Lietuva taikioje Europoje

Saugi Lietuva taikioje ir gerovę įtvirtinančioje Europoje

 • Veiksminga kaimynystė
 • Piliečių įtraukimas į strateginį dialogą
 • Vieninga ES mokesčių politika
 • Kariuomenės modernizacija
 • Kibernetinio saugumo stiprinimas

Lietuvos užsienio politika pamiršta, kad dabar kylantys iššūkiai reikalauja kompleksinio ir globalaus požiūrio. Todėl siekiame formuoti tokią užsienio politiką, kuri remtųsi tarptautine teise, gerbtų žmogaus teises ir siektų lygybės.

Pasaulyje ir Europoje stiprėja fragmentacija, izoliacionizmas ir populizmas. Kyla iššūkiai tarptautinėms institucijoms, integracijai, atsakingai ir žmogumi besirūpinančiai tarptautinei politikai. Nestabilumą ir nesaugumo jausmą dar labiau didina kariniai konfliktai, agresyvi kai kurių valstybių užsienio politika.

Iki šiol Lietuvos užsienio politika, pagrįstai rūpindamasi valstybės saugumu, yra linkusi pamiršti, kad šiuolaikiniame pasaulyje kyla įvairūs iššūkiai, kurių sprendimas reikalauja kompleksinio ir globalaus, aiškiomis ir nuosekliomis vertybėmis grįsto požiūrio į esamas grėsmes.

Dėmesys Lietuvos saugumui turi būti visuomet išlaikomas. Tačiau mes pasisakome už tai, kad tarptautinės politikos sprendimai būtų grindžiami lygybe, pagarba žmogaus teisėms ir jo orumui bei teisingumu. Todėl siekiame formuoti tokią užsienio politiką, kuri remtųsi tarptautine teise, būtų atsakinga, konstruktyvi, drąsi, gerbianti žmogaus teises ir siekianti lygybės. Laikomės nuostatos, kad užsienio politikos procesas turi būti grindžiamas atvirumu, sąžiningumu ir lygiomis galimybėmis.

Taip pat aktyviai prisidėsime prie vieningos Europos išlaikymo. Lietuvos saugumo ir gerovės esminė ir pradinė sąlyga yra narystė demokratiškoje, lanksčioje, lygybę ir laisvę gerbiančioje ES. Siekiame, kad ES būtų stipri politinė jėga ir veiktų efektyviai, racionaliai, skaidriai ir demokratiškai, greitai reaguotų į vidinius ir išorinius iššūkius. Turime siekti reikšmingo Lietuvos vaidmens šiuose procesuose.

Visokeriopai palaikome esminį nacionalinio saugumo tikslą – pasiekti, kad būtų panaikintos arba sumažintos iki minimumo visos galimos grėsmės Lietuvos žmonėms ir valstybei. Pavojus kyla dėl politinio nestabilumo, ekonominio nuosmukio, socialinių įtampų, gamtos užterštumo, didėjančio nusikalstamumo, priešiškų karinių, jėgos struktūrų keliamų pavojų, terorizmo grėsmės.

Būtina įvertinti ir atitinkamai reaguoti į naujas grėsmes, kylančias energetiniam, informaciniam, kibernetiniam ir kito pobūdžio saugumui. Nacionalinio saugumo politika turi atsižvelgti į visas kylančias grėsmes ir jų tarpusavio sąveikas. Kad būtume tinkamai pasiruošę šiems saugumo iššūkiams, privalome palaikyti aktyvų veiksmų koordinavimą Europos ir transatlantinės integracijos lygmenimis.

Atvira užsienio politika

Tarptautiniai santykiai, grįsti atvirumu, bendradarbiavimu ir judėjimo laisve, yra mūsų saugumo ir klestėjimo pagrindas. Tik bendri veiksmai leidžia pasiekti taiką, gerą kaimynystę ir tvarią pasaulio raidą.

Deja, bet Lietuva tarptautinėje arenoje jau kurį laiką yra vertinama kaip „vieno klausimo“ valstybė. Blogai ir tai, kad užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas nėra efektyvus, skaidrus ir nepadeda telkti visuomenės.

Dėl nuolatinio taupymo diplomatinės tarnybos pajėgumai yra sumažėję, nepakankamai vertinamas žemesnės grandies diplomatų darbas, o dešiniųjų plėtojama retorika dažnai tik supriešina įvairias visuomenės grupes.

Lietuvos užsienio politika, siekdama valstybės saugumo ir gerovės, turi kurti teisingesnį, saugesnį ir atsakingesnį pasaulį. Todėl keliame tris pagrindinius užsienio politikos uždavinius:

Valstybės įgalinimas per veiksmingą kaimynystę

 • Gilesnis bendradarbiavimas su kitomis Baltijos bei Šiaurės šalimis
 • ES Rytų partnerystės šalių demokratizacijos plaikymas
 • ES bendra saugumo ir gynybos politika
 • Nuolat priminsime atsatyti Ukrainos ir Sakartvelo teritoinį vientisumą

Atsakomybė atliepiant tarptautinius iššūkius

 • Didesnį dėmesį skirsime nuo konfliktų kenčiančioms visuomenėms aktyviau veikiant Jungtinėse Tautose ir kituose forumuose
 • Aktyvesnis dalyvavimas taikos palaikymo misijose
 • Visokeriopas vystomojo bendradarbiavimo vystymas

Piliečių įtraukimas į strateginį dialogą

 • Formuosime ir puoselėsime viešas diskusijas apie Lietuvos užsienio politiką
 • Stiprinsime diplomatinės tarnybos pajėgumus, pirmiausia – žemesnių grandžių diplomatinį personalą
 • Užtikrinsime skaidrų užsienio politikos formavimą – sprendimus priimsime ne uždaruose rateliuose
 • Organizuosime plačias konsultacijas dėl strateginių užsienio politikos klausimų

Gerovę įtvirtinanti Europa

Palaikome Europos integracijos priemones, padedančias išlaisvinti žmones iš rinkos santykių ir socialinės padėties sąlygojamų suvaržymų bei nepaliekančių nei vieno užribyje.

Dabartinė Europos integracija remiasi laisvu prekių, asmenų, kapitalo ir paslaugų judėjimu – šių laisvių, kurios iki šiol lėmė didžiulę pažangą, nebepakanka ir Europos projektas turi būti papildytas socialinių teisių ramsčiu.

Tai patvirtina skaičiai: vienas procentas ES gyventojų valdo beveik trečdalį jos turto. O 40% neturi nė vieno. 120 milijonų ES piliečių susiduria su skurdu arba socialine atskirtimi. Tam, kad tai būtų pakeista, reikalinga sklandi europinių ir nacionalinių politikų samplaika.

Siekdami tokios Europos, kuri sugebėtų suvaldyti globalaus kapitalo veikimą ir sustiprintų valstybių narių pajėgumus užtikrinant gyventojų gerovę, išskyrėme tokius prioritetus:

Solidarumo paktas Europai

 • Sieksime nustatyti bendrą visoje Europoje bendrą minimalios algos virš skurdo standartą
 • Priimsime visai ES galiosiančias darbo santykių taisykles
 • Skirsime papildomas lėšas Europos jaunimo garantijų instrumentui
 • Dėsime pastangas, jog būtų priimta Europos kultūros čekių iniciatyva
 • Įtvirtinsime Europos vaikystės garantijas – kiekvienas vaikas turi būti tinkamai pamaitintas ir turėti deramas gyvenimo sąlygas

Vieninga ES mokesčių politika

 • Kursime bendrą pelno mokesčių bazę, kuri apims ir didžiąsias skaitmenines kompanijas
 • Steigsime plačią informacijos apsikeitimo sistemą
 • Nustatysime griežtesnes sankcijas bankams bei asmenims, įsipainiojusiems į mokesčių vengimo ir sukčiavimo schemas
 • Pasisakome už finansinių transakcijų mokesčio įvedimą

ES fiskalinių taisyklių pertvarka

 • Sieksime patobulinti Stabilumo ir augimo paktą taip, jog šis skatintų investicijas
 • Nustatysime mechanizmus, kurie leis didesnį biudžeto lankstumą
 • Stengsimės užbaigti Bankų sąjungos kūrimą
 • Palaikome ES biudžeto pertvarką – mažesni valstybių narių įnašai suteikiant didesnė reikšmę nuosaviems ES ištekliams

Visa aprėpianti krašto apsauga

Nacionalinio saugumo tikslas – kaip įmanoma labiau sumažinti grėsmes Lietuvos gyventojams. Siekiame, jog vidaus ir išorės grėsmės būtų atremtos, valstybės piliečiai gyventų saugiai, o prireikus – gintų Lietuvą.

Nors ekonomika auga, rodomas nepakankamas dėmesys sprendžiant demografines, atskirties problemas, neužtikrinamas deramas pilietinis ir politinis ugdymas. Todėl pasisakome už ilgalaikį atsaką – tarptautinių įsipareigojimų vykdymas bei atskirties mažinimas, kuri dažnai yra hibridinio karo taikinys.

NATO ir toliau užtikrina krizių prevenciją, galimų agresijų atgrasymą, taikos palaikymo misijas ir kolektyvinė gynybą galimų išpuolių atvejais. Todėl esminis Lietuvos interesas – stiprinti ES ir JAV santykius bei plėsti Lietuvos ir JAV strateginį bendradarbiavimą.

Įgyvendindami savo užsienio ir vidaus politiką, turime suprasti, kad valstybės ir visuomenės saugumą užtikrinsime tik sėkmingai įgyvendinę ekonomikos, kultūros, socialinius, ekologinius tikslus.

Plėtodami krašto apsaugos politiką išskiriame šiuos pagrindinius prioritetus:

Kariuomenės modernizacija

 • Ypatingą dėmesį skirsime karių rengimui ir tarnybos sąlygų gerinimui
 • Didinsime karinių vienetų komplektavimą, kursime šiuolaikišką bei su sąjungininkais bendradarbiauti pasiryžusią kariuomenę
 • Stiprinsime Krašto apsaugos savanorių pajėgas ir specialiųjų operacijų pajėgas

Kibernetinio saugumo stiprinimas

 • Daugiau dėmesio skirsime gyventojų švietimui kibernetinio saugumo klausimais
 • Suteiksime prieinamą ir aktualią informaciją visiems gyventojams
 • Nuosekliai įgyvendinsime kibernetinio saugumo strategiją
 • Kursime integralią kibernetinio saugumo vadybos sistemą

Visuomenės įtraukimas

 • Užtikrinsime, kad Lietuvos kariuomenė stiprintų ryšius su visuomene, o prireikus – pagelbėtų ir stichinių nelaimių atveju
 • Skatinsime savanorystės palaikymą
 • Kviesime Lietuvos kariuomenę prisidėti prie patriotiško jaunimo ugdymo

Close