Prieššventinė, tačiau griežta savaitė Europos parlamente

Prieššventinė, tačiau griežta savaitė Europos parlamente

Nors Strasbūras jau alsuoja gražiausių metų švenčių nuotaikomis, paskutinėje šių metų plenarinėje sesijoje darbai virte virė.

Klimato kaita

Su Taryba sutarta dėl naujų klimato kaitos kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, ar ekonominė veikla yra ekologiška. Pagal šį reglamentą vertinant ekonominės veiklos tvarumą, reikia atsižvelgti į šiuos aplinkos apsaugos tikslus: klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas;

tvarus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga; perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir antrinių žaliavų įsisavinimo didinimą; taršos prevencija ir kontrolė; biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas. Panašios taisyklės bus taikomos ir veiklai, kuria sektorius tiesiogiai įgalinamas pagerinti aplinkosauginį veiksmingumą (pavyzdžiui, statant vėjo jėgaines elektrai gaminti).

Priimtoje rezoliucijoje raginame nedelsiant panaikinti vadinamąjį „užsienio agentų“ įstatymą ir naujausias jo pataisas, pagal kurias Rusijoje veikiančios iš užsienio finansavimą gaunančios nevyriausybinės organizacijos ir privatūs asmenys, įskaitant tinklaraštininkus bei nepriklausomus žurnalistus, privalo užsiregistruoti kaip „atliekantys užsienio agentų funkcijas“. Šiame įstatyme taip pat numatyti specialūs publikacijų registravimo, apskaitos ir žymėjimo reikalavimai, o jų nesilaikymas traktuojamas kaip nusikalstama veika, dėl kurios gali grėsti iki dvejų metų kalėjimo. Rusijos valdžios institucijos privalo nutraukti pilietinės visuomenės, žiniasklaidos, žmogaus teisių organizacijų ir gynėjų persekiojimą, bauginimą ir išpuolius prieš juos, taip pat nustoti riboti diskusijas internete ir realiame gyvenime bei varžyti nepriklausomą žiniasklaidą. Rusijai taikomos sankcijos gali būti panaikintos tik tada, kai ji visiškai įvykdys savo tarptautinius įsipareigojimus.

Taip pat, priimtoje rezoliucijoje griežtai smerkiame šimtų tūkstančių Kinijoje gyvenančių uigūrų ir kitų musulmoniškų tautinių mažumų siuntimą į vadinamąsias „perauklėjimo stovyklas“. Lapkritį paviešinti slapti Kinijos vyriausybės dokumentai, kurie patvirtina, kad Kinija vadinamosiose „perauklėjimo stovyklose“ laiko daugiau nei milijoną uigūrų ir kitų musulmoniškų tautinių mažumų atstovų. Šiuo metu tai didžiausias pasaulyje etninių mažumų gyventojų masinis įkalinimas. Pekinas aiškina, kad šie „profesinio mokymo centrai“ įkurti kovoti su religiniu ekstremizmu. Esame labai susirūpinę dėl Kinijos vykdomo užsienyje gyvenančių uigūrų persekiojimo siekiant priversti juos teikti informaciją apie kitus uigūrus, grįžti į Sindziangą arba nutylėti apie ten susidariusią padėtį. Kartais netgi sulaikomi jų šeimos nariai.

Žmogaus teisės

Pasmerktas laisvų nuo LGBTI zonų paskelbimas Lenkijoje, taip pat ir Lietuva raginama neriboti žodžio laisvės LGBTI klausimais. LGBTI asmenų diskriminacija ir smurtas prieš juos apima ir teisines priemones, kurios gali apriboti žiniasklaidą, švietimą ir prieigą prie kitos formos turinio taip, kad būtų netinkamai apribojama žodžio laisvė LGBTI asmenų klausimais. Raginama pakeisti tokius teisės aktus, kad būtų visapusiškai paisoma pagrindinių teisių, įtvirtintų ES ir tarptautinėje teisėje. Nors daugumoje Europos Sąjungos valstybių galioja teisinės kovos su diskriminacija priemonės, jos nėra įgyvendintos iki galo, todėl LGBTI bendruomenė nėra visapusiškai apsaugota nuo diskriminacijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančių kalbų. Taip pat valstybės narės turėtų priimti teisės aktus dėl vienodo tos pačios lyties asmenų santuokų ir partnerysčių pripažinimo.

Dar vienai penkerių metų kadencijai Europos ombudsmene išrinkome airę Emily O‘Reilly. Ji Europos ombudsmenės pareigas eina nuo 2013 m. ir yra pirmoji moteris ombudsmenė. Europos ombudsmenas savo iniciatyva arba pagal ES piliečių skundus nagrinėja ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų netinkamo administravimo atvejus. E. O‘Reilly žadėjo susitelkti ties ES institucijų administravimo gerinimu, piliečių teisių stiprinimu bei ES įvaizdžio gerinimu.

Pritarta rezoliucijai, kurioje kritikuojama pernai birželį Europos Komisijos pristatyta iniciatyva dėl vabzdžių apdulkintojų apsaugos, nes ji nepakankamai apsaugo bites ir kitus augalus apdulkinančius vabzdžius nuo žemės paskirties pasikeitimo, buveinių praradimo, intensyvaus ūkininkavimo, klimato kaitos bei invazinių rūšių plitimo. Siūlome sugriežtinti tvaraus pesticidų naudojimo direktyvą bei skirti daugiau dėmesio pesticidų naudojimo mažinimui vertinant ES valstybių pažangą. Taip pat siekiame, kad pesticidų mažinimas taptų esmine būsimos bendros ES žemės ūkio politikos dalimi. Europos Komisijos duomenimis, vien tik ES apytiksliai 84 procentai pasėlių rūšių ir 78 procentai laukinių gėlių rūšių bent iš dalies priklauso nuo gyvūnų apdulkinimo. Tai sukuria iki 15 milijardų eurų vertės žemės ūkio produkcijos per metus.

Sacharovo premija

Šios sesijos metu buvo iškilmingai įteikta 2019 m. Sacharovo premija. Ji atiteko už minties laisvę kovojančiam Kinijos uigūrų mažumos teisių aktyvistui Ilhamui Tohti. Premijos laureatas – Kinijos uigūrų mokslininkas, ekonomistas ir žmogaus teisių aktyvistas, nuteistas kalėti iki gyvos galvos už tariamą separatizmo kurstymą. Profesorius dėstytojavo etninių mažumų studijoms skirtame Pekino Minzu universitete ir išpublikavo kritinių mokslinių straipsnių apie Kinijos valdžios vykdomos asimiliacijos politikos poveikį kultūriniam, ekonominiam, politiniam ir religiniam uigūrų gyvenimui. Nors iš tiesų I. Tohti nepritarė radikalioms separatistų grupėms, 2014 m. jis buvo sulaikytas ir po dviejų dienų parodomojo teismo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už tariamą separatizmo kurstymą. Strasbūre surengtoje iškilmingoje ceremonijoje Europos Parlamente premija perduota jo dukteriai.

Susiję straipsniai

Close